三、偏旁部首读音表

( - / v \ 表示1234)

括号内是微软标注的音,注意取音与微软不同,以实际有意义的音为准。

偏旁部首

读音

偏旁部首

读音

偏旁部首

读音

heng/(yi-)

yan/

xiaov

(shu\)

jie/

kouv

dianv

gao-(zuov)

bu\(jin-)

zhe/(yiv)

qianv

shan-

er\

dao-

xing/(chi\)

shi/

li\

San-(shan-)

changv

mouv

quanv(fan)

kuang-(fang-)

you\

wanv(xi-)

dao-(li)

yinv

tiao/(zhiv)

buv

ju\(gong-)

chi-(shi/)

tong/

tuv

广

guangv

ren/(dan)

ziv(shi\)

xin-(shu)

Ba-

shouv(ti)

men/

ren/

caov

shuiv(san)

bao-

cun\

zhai/(mian/)

jiv

gongv

zouv

er/

da\

xuev

tou/

(you/)

shi-

bing-

she\(yi\)

gong-

mi\

丿

piev

yiv(jiv)

偏旁部首

读音

偏旁部首

读音

偏旁部首

读音

ziv

ri\

fang-

caov

yue-

huov

nvv

shuiv

douv(dou\)

si-(mi\)

bei\

huov

mav

jian\

hu\

(yao-)

niu/

shi\

chuan-

shouv

xin-

wang/

mao/

biv(yu\)

wei/

qi\

pan/

mu\

pian\

muv

quanv

fuv(jin-)

shi\

daiv

zhuav

zhuan-(shi/)

che-

ba\(fu\)

long/

ge-

yue\

ye\

(biv)

qian\

yanv(mu\)

wam

feng-

tian/

zhiv

shu-

wangv(si\)

()

qiao-(pu-)

wen/

minv

偏旁部首

读音

偏旁部首

读音

偏旁部首

读音

jin-

西

xi-

dou\

shiv

tou/(ye\)

niang\(youv)

he/

huv

chen/

bai/

chong/

zhu-(shiv)

gua-

(fouv)

luv

yong\

she/

liv

niaov

zhu/

zu/

bing\

(jiu\)

shen-

zhan\(li\)

(zi\)

caiv

xue/

zhou-

div(guv)

fu/(yi-)

fu/(yi-)

shou\(zhi\)

piv

yang/

jiaov

pi/

miv

yan/

deng-(bo-)

gen\

zui\(xin-)

qiang-(mao/)

ling/(yuv)

qing-

leiv

si-(mi\)

(qi/)

laov

(mai\)

yuv

erv

zouv

齿

chiv

nu/(chen/)

chi\

mengv

zhui-

guiv

ma/

jin-

chi-(shi/)

鹿

lu\

yu/

yin-

hei-

ge/

douvdou\

shuv

guv

biao-

bi/

xue\

cheng/(yi\)