偏旁部首的扩展

 

在同一个音(不区分四声)中,同音的偏旁部首,需要扩展,下面是扩展方案:

 

同音部首最多个数

同音部首

扩展同音部首的读音和基本字

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

guo/

guo/

kun\

quan-

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dao-

dao-

xiao-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

ren/

ren/

fu-

ding-

min/

yuan/

ta-

niv

wov

ouv

 

 

6

 

 

 

 

 

yan/

yan/

shuo-

hua\

jiangv

tan/

lun\

 

 

 

 

 

4

()

 

 

 

 

 

 

 

fu\

gao-

di-

shang\

xia\

 

 

 

 

 

 

 

3

()

 

 

 

 

 

 

 

 

yi\

cheng/

bang-

jun\

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

tuv

tuv

rangv

ni/

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

shouv

shouv

na/

zhua-

wo\

zuan\

pai-

mo-

 

 

 

 

10

 

caov

caov

hui\

miao/

hua-

cai\

yao\

mao\

cang-

mangv

huang-

 

6

 

 

 

 

 

kouv

kouv

zuiv

chun/

sheng-

yin-

tan\

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

bu\

bu\

fan-

mian/

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

shan-

shan-

lingv

luan/

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quanv

quanv

gouv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

chi-

chi-

fan\

jiao/

 

 

 

 

 

 

 

 

6

怀

 

 

 

 

 

xin-

xin-

huai/

naov

xiangv

qing/

lv\

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

men/

men/

shan\

guan-

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

shuiv

shuiv

jiang-

hu/

haiv

chi/

bo-

liu/

tao-

chuan-

 

 

5

 

 

 

 

 

 

zouv

zouv

paov

qu-

tao/

ben-

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

nvv

nvv

muv

ci/

pin\

 

 

 

 

 

 

 

8

线

 

 

 

 

 

 

si-

si-

xian\

chou/

bo/

duan\

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

wang/

wang/

yu\

quan/

meiv

 

 

 

 

 

 

 

10

 

mu\

mu\

banv

chai/

zhi-

sen-

song-

liuv

li/

zaov

gun\

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

che-

che-

lun/

zhou/

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ri\

ri\

guang-

ming/

liang\

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bei\

bei\

bi\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

yue\

yue\

rou\

fei/

du\

bangv

tuiv

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

huov

huov

yan\

ran/

shao-

re\

hong-

kaov

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

shi/

zhuan-

kuang\

bei-

gui-

peng\

po\

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

yanv

yanv

jing-

kan\

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

jin-

jin-

yin/

tiev

gang-

lvv

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

he/

he/

jia\

zhong\

yang-

nong/

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

niaov

niaov

qin/

e/

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

bing\

bing\

teng/

tong\

 

 

 

 

 

 

 

 

4

礻(示)

 

 

 

 

 

 

 

shi\

shi\

ji\

zhu\

zuv

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

chong/

chong/

ha/

xia-

chunv

long/

pa/

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

zhu/

zhu/

jianv

tongv

jie/

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

zu/

zu/

ta\

ti-

chuai\

duo\

tiao\

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

yu/

yu/

sai-

biao\

lin/

qi/

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fang-

fang-

mian\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

changv

changv

fang/

wu-

 

 

 

 

 

 

 

 

3

广

广

 

 

 

 

 

 

 

 

guangv

guangv

fang/

wu-

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zhui-

zhui-

niaov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

niu/

niu/

chu\

mang-

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yuv

yuv

lei/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

zhai/

zhai/

jia-

ju-

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

wangv

wangv

luo/

zhao\

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ge-

ge-

qiang-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daiv

daiv

huai\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fouv

guan\

weng\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

miv

miv

liang/

cui\

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xue/

xue/

dong\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li\

li\

jin\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

()

 

 

 

 

 

 

 

yi-

fu/

zhuang-

pao/

xiu\

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

youv

niang\

zao-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ge/

ge/

pi/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

xing/

xing/

dao\

zouv

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mav

mav

lv/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

huv

huv

nve\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

minv

minv

pen/

ang\

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

hei-

hei-

an\

hun-

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erv

erv

ting-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zhi\

shou\